Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe – termin w rachunkowości określający koszty związane z zawarciem udokumentowanej transakcji w jednym okresie a dotyczące innego okresu lub wielu okresów.

Rozliczenia międzyokresowe (RM) dzielimy na Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów (RMK) i  Rozliczenia Międzyokresowe Przychodów (RMP).

RMK: zasadność utworzenia w bilansie pozycji RMK wynika z potrzeby prawidłowego, zgodnego z prawdą ustalenia wyniku finansowego.  Konieczność rozliczenia kosztów wynika z sytuacji gdy poniesione wydatki nie mogą być uznane za koszty danego okresu sprawozdawczego.

RMK dzielimy na czynne, które pokazują się po stronie aktywów (RMKC) i bierne które pokazują się po stronie pasywów (RMKB).

Przykłady RMKC. Ogólnie do RMKC „wrzucamy” te wydatki (czyli potencjalne koszty lecz nie mające pokrycia w przychodach czyli np.  

 • opłacone z góry prenumeraty czasopism (bo zapłaciliśmy za np. tygodniki  a jeszcze ich nie dostaliśmy),  
 • koszty prac badawczych i rozwojowych do czasu ustalenia ich efektów (ponieśliśmy ten koszt a nie towarzyszy mu przychód),
 • różnice między wartością nominalną a emisyjną wyemitowanych własnych papierów wartościowych: emitujemy obligacje o wartości nominalnej  100PLN (czyli tyle oddajemy w dniu zapadalności nabywcom naszych obligacji), do ręki dostajemy 90PLN . Różnica  10PLN jest księgowana na RMKC. To 10PLN  będzie kosztem poniesiony w okresie obecnym ale będzie dotyczy przyszłego okresu rozliczeniowego (dla lepszego zrozumienia tego ostatniego autor poleca tu przeczytanie UOR Art. 39.4.)

Przykłady RMKB. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów to są rezerwy na wydatki przyszłych okresów, którymi obciąża się koszty bieżącego okresu. Dotyczą one: 

 • świadczeń ściśle oznaczonych wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwotę zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny, 
 • obowiązku wykonania przyszłych świadczeń wobec osób nieznanych.

 Szczegółowiej:

  • naprawy gwarancyjne, na udzielone gwarancje przewyższające rok lub dłużej,
  • wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne pracowników produkcyjnych, które są należne za urlop przysługujący za dany rok,
  • koszty planowanych większych remontów,
  • koszty zakupu materiałów. Warunkiem jest, że kwotę tych świadczeń można oszacować, pomimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty długotrwałego użytku. W związku z tym tworzymy rezerwy na koszty przyszłych okresów.
 
Print Friendly, PDF & Email