Podatek odroczony

jest to pozycja w aktywach lub pasywach w bilansie powstające w wyniku różnic między zasadami księgowymi i podatkowymi.

W zależności  od standardów rachunkowości, podatek odroczony wynika z   przejściowych różnic między księgową i podatkową wartością aktywów lub pasywów w bilansie (podejście bilansowe – zgodne z PUN, IRFS i US GAAP), lub różnych momentów rozpoznawania zysków i strat w sprawozdaniach finansowych w dla celów sprawozdawczych lub podatkowych  (podejście wynikowe – zgodne z UK GAAP).

Przykład:

Dokonano odpisu z tytułu aktualizacji 100% wartości   należności od firmy „Alfa” – zalega z zapłatą 7 miesięcy.   Kwota należności wynosi  5000 PLN.     Ujemna różnica   przejściowa wartość  bilansowa aktywów   0 PLN< wartość podatkowa aktywów 5000 PLN, powstaje aktywo z tytułu   podatku odroczonego w wysokości   = 5000 * 19%= 950 PLN

Print Friendly, PDF & Email