Rozliczenia międzyokresowe c.d.

Wydzielenie w ewidencji przychodów przyszłych okresów zgodnie z zasadą współmierności kosztów i przychodów służy prawidłowemu ustaleniu wyniku działalności za dany okres.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów (RMP)  obejmują wszystkie te przychody, które powstały w innym okresie niż okres, którego dotyczą. Rozliczania w czasie tych przychodów dokonuje się celem ewidencji  danych  kwot przychodów w tych okresach sprawozdawczych, których one dotyczą. Rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazuje się w pasywach bilansu

Związane jest to w praktyce podmiotów gospodarujących z przypadkami inkasowania należności za świadczenia, które będą wykonane w przyszłych okresach sprawozdawczych, np.

  • osiągane są wpływy z przedsprzedaży biletów miesięcznych,
  • pobierane są z góry opłaty za usługi hotelowe, mieszkaniowe itp.

Są to więc przychody przyszłych okresów sprawozdawczych (rozliczenia bierne).

Wydzielenie w ewidencji przychodów przyszłych okresów zgodnie z zasadą współmierności kosztów i przychodów służy prawidłowemu ustaleniu wyniku działalności za dany okres.

Print Friendly, PDF & Email