Sztuka komunikacji w obsłudze klienta

Moduł I Komunikacja jako narzędzie budowania relacji

 1. Skuteczna komunikacja
 2. Rola pozytywnego nastawienia w komunikacji z klientem.
 3. Komunikacja werbalna i niewerbalna.
 4. Narzędzia komunikacji: Pytanie otwarte, Pytanie zamknięte, Pytanie alternatywne, Parafraza, Dowartościowanie, Odzwierciedlenie emocji, Podążanie za Klientem, Podsumowywanie, Pauza, Klaryfikacja/ Porządkowanie , Kontakt wzrokowy, Gesty, Dystans, Ton głosu, Uśmiech
 5. Bariery komunikacyjne

Ćwiczenia: Miniwykład, Skrzynka  z narzędziami komunikacyjnymi, Ćwiczenia : Czynniki sukcesu w biznesie, Czynniki sukcesu w komunikacji, Bariery komunikacyjne – tworzenie Listy Barier i sposobów ich minimalizowania.

Opis: Moduł ma na celu zwrócenie uwagi na role nastawienia w komunikacji z klientem, na przypomnienie czynników werbalnych i niewerbalnych w rozmowie oraz przypomnienie i przećwiczenie wszystkich podstawowych narzędzi komunikacji po to, aby móc je skutecznie stosować w codziennej pracy.  Diagnozowanie i omijanie barier komunikacyjnych w rozmowie.

Moduł II  Style komunikacji

 1. Autodiagnoza profili osobowości  vs style komunikacji –  test F. Littauer
 2. Praca z każdym z profili osobowości ;  co zrobić, jak mówić, czego unikać.

Ćwiczenie: Test F. Littauer Profile osobowości, Ćwiczenie jak komunikować się z określonym profilem, na co zwrócić uwagę, czego unikać w rozmowie.

Opis: Moduł ma na celu autodiagnozę związaną z własnym stylem osobowości i cechami szczególnymi w komunikacji  pomiędzy stylami oraz nabycie umiejętności zwracania uwagi w rozmowie na słowa klucze, cechy szczególne związane z określonymi profilami osobowości w celu prowadzenia efektywnej rozmowy.

Moduł III Siła pytań w komunikacji.

 1. Struktura głęboka a struktura powierzchniowa wypowiedzi.
 2. Rodzaje pytań i ich zastosowanie w praktyce biznesowej.
 3. Strategie zadawania pytań.

Ćwiczenia:  Metoda lejka, Rodzaje pytań, Best practices w zadawaniu pytań,  Katalog słów, zwrotów  kluczy przydatnych w komunikacji,  Czarna lista – tworzenie listy sformułowań, których nalezy unikać w rozmowie

Opis: Moduł ma na celu nauczenie zadawania pytań w sposób ustrukturyzowany z wykorzystaniem słów i zwrotów kluczy oraz unikanie sformułowań, które nie służą budowaniu relacji

Moduł IV Zarządzanie emocjami czyli Sytuacje konfliktowe w relacjach

 1. Autotest – Style rozwiązywania konfliktów
 2. Najczęstsze przyczyny konfliktów
 3. Fazy i rodzaje konfliktów
 4. Strategie reakcji na konflikt
 5. Metody rozwiązywania konfliktów i dochodzenia do konsensusu

Ćwiczenia: Autotest: Style rozwiązywania konfliktów, ćwiczenia prowadzenia trudnych rozmów z klientem, miniwykład dotyczący rodzajów konfliktów i metod ich rozwiązywania

Opis: Moduł ma na celu postawienie autodiagnozy związanej ze stylami rozwiązywania konfliktów, nabycia umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami w rozmowie z klientem,

Moduł V  Asertywność

 1. Asertywność jako rodzaj postawy.
 2. Jak przejawia się asertywność.
 3. Zachowania uległe, dominujące i manipulacyjne a zachowania asertywne.
 4. Prawa asertywności.
 5. Komunikaty asertywne.
 6. Metody wspierające komunikację asertywną.
 7. Korzyści i możliwe zagrożenia wynikające z postaw i komunikatów asertywnych w relacjach z ludźmi.

Ćwiczenia: Dyskusja moderowana, fragmenty filmu ” Dwóch gniewnych ludzi”, ,  ćwiczenie prawda/fałsz dotyczące asertywnej komunikacji, katalog asertywnych komunikatów.

Opis: W module V zwracamy uwagę w jaki sposób prowadzić rozmowę z klientem w sposób asertywny, czym są a czym nie są komunikaty asertywne w relacjach z innymi.

Moduł VI Efektywna komunikacja

 1. Techniki efektywnej komunikacji
 2. Łamanie stereotypów w komunikacji
 3. Metaprogramy czyli w jaki sposób podejmujemy decyzję
 4. Język perswazji i taktyki wywierania wpływu

Ćwiczenia: Rozsypanka – Metaprogramy,  Taktyki Wywierania wpływu w praktyce, Język perwazji – zastosowanie w codziennej pracy

Opis: Moduł VI ma na celu wykształcenie nawyku związanego z efektywną komunikacją, która wykorzystuje nie tylko podstawowe narzędzia ale i język perswazji, taktyki wywierania wpływu oraz mateaprogramy w komunikacji.

Moduł VII Zakończenie

 1. Indywidualny plan rozwoju
 2. Podsumowanie
 3. Zakończenie

Cele szkolenia:

 • Wyposażyć w aktualną wiedzę z zakresu komunikacji międzyludzkiej i budowania relacji.
 • Wyposażyć w metody zwiększające poziom świadomości i kontroli nad tym, jak się komunikujemy . 
 • Nauczyć metod, technik pomagających osiągać więcej niż dotychczas pozytywnych efektów w kontaktach
  z ludźmi.
 • Nauczyć metod pomagających zmniejszyć liczbę nieporozumień w relacjach zawodowych i osobistych.
 • Zapoznać  i nauczyć stosować skuteczne strategie  i metody pomagające budować dobre relacje z ludźmi.

Korzyści ;

Po ukończeniu zajęć uczestnik:

 • Rozumie różnice w sposobach komunikacji ludzi.
 • Potrafi budować dobre relacje w swoim zespole, otoczeniu biznesowym.
 • potrafi identyfikować punkty konfliktogenne w relacjach z nimi.
 • Potrafi konstruktywnie korzystać z różnorodności w celu zwiększenia osiągnięć. 
 • Wie, jak zapobiegać konfliktom wynikającym z barier w komunikacji.
 • Potrafi eliminować bariery komunikacyjne.
 • Wie, jak tworzyć atmosferę dobrych relacji w zespole.

Założenia szkolenia:

 • Czas – 2 dni zajęć – 16 godzin szkoleniowych (1 godzina szkoleniowa = 45 min).
 • Liczba osób – do 12

Print Friendly, PDF & Email