Odsetki jako koszt finansowania i wydatek

Odsetki jako koszt finansowania  i wydatek. Gdzie je znaleźć ? Odsetek na pierwszy rzut oka zawsze będziemy szukać w „Rachunku zysków i strat”  w kosztach finansowych  oraz w sprawozdaniu „Cash flow” w części „Przepływy pieniężne z działalności finansowej”. I to są dobre miejsca. Ale nie jedyne.

Ale dodatkowo:

1.      Odsetki od finansowania przeznaczonego na nabycie/wytworzenie składnika aktywów obrotowych powiększają nam koszt tego składnika i te odsetki znajdziemy  w RZIS w kosztach własnych sprzedaży. Jednak jest pewne ALE:

(A)   ma to zastosowania w przypadkach uzasadnionych niezbędnym, długotrwałym przygotowanie m towaru lub produktu do sprzedaży bądź długim okresem wytwarzania produktu – wg UOR art. 28 ust.4

opcjonalnie

(B)   możliwe jest aktywowanie kosztów finansowania zewnętrznego, które są bezpośrednio powiązane z nabyciem, budową lub wytworzeniem dostosowywanego składnika aktywów. Przy czym dostosowywany składnik aktywów to taki składnik aktywów, który wymaga znacznego okresu niezbędnego do przygotowania go do zamierzonego użytkowania lub sprzedaży – wg. MSR 23.

2.      W przypadku odsetek dotyczących zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania budowy środków trwałych do dnia przyjęcia tych składników majątkowych do używania, trzeba uwzględnić w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia tych aktywów (czyli w CAPEX). Nie ma ich w RZIS. Pojawiają się pośrednio w RZIS w okresach następnych w postaci zwiększonej amortyzacji.  

Umiejscowienie w/w odsetek w Cash flow:  odsetki z pkt 1 pojawią się w „Przepływach pieniężnych  z działalności operacyjnej”,  odsetki związane z finansowaniem aktywów trwałych w „Przepływach pieniężnych z działalności inwestycyjnej”.

W momencie sprzedaży aktywa bądź oddania aktywa trwałego do użytkowania odsetki od zaciągniętego kredyty pojawią się już  „Przepływach pieniężnych z działalności finansowej”. W tym samym miejscu pojawią się odsetki jeśli kredyt był refinansowany.

Powyższe jest dobrze zobrazowane w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 np. spółki giełdowej Dom Development S.A.