Zobowiązania z tytułu kredytów ..niby oczywiste

Zobowiązania z tytułu kredytów – nasza intuicyjna ocena wskazuje, że to jest jasne.  Ale jak zajrzymy do sprawozdania finansowego to okazuje się że:

„Zobowiązania z tytułu zadłużenia ujmuje się początkowo w wartości godziwej pomniejszonej o koszty transakcyjne i wycenia się na dzień kończący okres sprawozdawczy według zamortyzowanego kosztu. Naliczone odsetki odnoszone są do kosztów finansowych, chyba że podlegają kapitalizacji w wartości rzeczowych aktywów trwałych lub wartości niematerialnych” (kwestię z ostatniego zdania omawialiśmy we wcześniejszym poście)

Jak to zjeść . Posłużymy się dobrym wyjaśnieniem tago na podstawie case study  z vademecumksięgowego.pl:  

I. Założenia:

  1. Spółka z o.o. na początku bieżącego roku otrzymała kredyt w kwocie: 200.000 EUR, który spłaca w pięciu rocznych ratach, a odsetki są pobierane na koniec każdego roku. Oprocentowanie wynosi: 4,25%.
     
  2. Rozkład płatności w czasie jest następujący:

a) wpływ kredytu w kwocie: 200.000 EUR,

b) 5 płatności z tytułu raty kapitałowej i odsetek – kolejno 5 okresów: 48.500 EUR, 46.800 EUR, 45.100 EUR, 43.400 EUR i 41.700 EUR.

II. Ustalenie kwoty zobowiązania, w sytuacji gdy bank nie pobrał prowizji:

Na dzień uruchomienia kredytu wartość zobowiązania finansowego z tytułu kredytu wynosi: 200.000 EUR.

Efektywna stopa procentowa wynosi: 4,25% i została wyliczona przy zastosowaniu funkcji IRR arkusza kalkulacyjnego Excel, uwzględniając harmonogram spłat.

Okres 0 1 2 3 4 5 IRR
Przepływy pieniężne
do kalkulacji IRR
– 200.000 (wpływ kredytu,
zawsze ze znakiem minus)
48.500 46.800 45.100 43.400 41.700 = 4,25%

W przykładzie uzyskano IRR na poziomie 4,25%, tj. na takim samym poziomie, jak oprocentowanie kredytu.

Na koniec pierwszego okresu kwota zobowiązania będzie następująca:

1) wartość początkowa:  200.000 EUR,
2) spłata wartości początkowej:  – 40.000 EUR,
3) spłata odsetek:  – 8.500 EUR,
4) odsetki wyliczone według IRR, tj.: 200.000 EUR × 4,25%  + 8.500 EUR,
_____________
5) wynik:  160.000 EUR.

Ustaloną kwotę przelicza się na złote, stosując średni kurs ogłoszony przez NBP na dzień wyceny zobowiązania.

W rozważanym przypadku otrzymany wynik: 160.000 EUR na koniec okresu jest taki sam, jak przy wycenie w kwocie wymagającej zapłaty (zakładając, że odsetki pobrano w ostatnim dniu okresu).

III. Ustalenie kwoty zobowiązania, w sytuacji gdy bank pobrał prowizję:

Jeśli jednak przy wypłacie bank pobierze prowizję, to należy ją uwzględnić w kwocie kredytu, np. przy prowizji: 5.000 EUR należy podać kredyt po uwzględnieniu tej prowizji, tj. kwotę: – 195.000 EUR. IRR nie będzie wtedy równe stopie procentowej, tylko wyższe.

Efektywna stopa procentowa wynosi: 5,1858% i została wyliczona przy zastosowaniu funkcji IRR arkusza kalkulacyjnego Excel, uwzględniając harmonogram spłat kredytu.

Okres 0 1 2 3 4 5 IRR
Przepływy pieniężne
do kalkulacji IRR
– 195.000 (wpływ kredytu,
zawsze ze znakiem minus)
48.500 46.800 45.100 43.400 41.700 = 5,1858%

Wycena kredytu na koniec okresu w skorygowanej cenie nabycia będzie następująca:

1) wartość początkowa:  195.000 EUR,
2) spłata wartości początkowej:  – 40.000 EUR,
3) spłata odsetek:  – 8.500 EUR,
4) odsetki wyliczone według IRR, tj.: 200.000 EUR × 5,1858%  + 10.371,60 EUR,
_______________
5) wynik:  156.871,60 EUR.

Wynik przelicza się na złote według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień wyceny zobowiązania.

Print Friendly, PDF & Email